Regulamin

Regulamin Internetowej Galerii Funky & Chic

Niniejszy regulamin określa zasady i prawa przysługujące użytkownikom oraz innym osobom, w tym w szczególności konsumentom, korzystającym z usług oferowanych poprzez System Teleinformatyczny, za pośrednictwem oraz  na stronach internetowych pod adresem domeny internetowej funkychic.pl , zwanym dalej także Galerią,  w zakresie objętym przez tę domenę oraz jej subdomeny, udostępnionym publicznie oraz dla osób, które dokonały rejestracji na którejkolwiek ze stron znajdujących się w powyżej określonym zakresie domeny .
Postanowienia niniejszego regulaminu nie zostały ustanowione aby w jakikolwiek sposób wyłączyć lub ograniczyć prawa osób wyżej wymienionych, które im bezwzględnie przysługują na podstawie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustaw. Wszelkie ewentualne wątpliwości odnośnie zgodności niniejszego regulaminu z wiążącymi przepisami prawa tłumaczyć należy na korzyść tych osób.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu jest w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa albo znajduje się lub znajdzie w przyszłości na liście klauzul niedozwolonych, to w myśl niniejszego regulaminu jest bezwzględnie nieważne, nie posiada żadnej mocy wiążącej wobec powyżej wymienionych osób i należy je traktować jako nieistniejące.

Autorką koncepcji, operatorem i usługodawcą Internetowej Galerii Funky & Chic jest Katarzyna Sobańska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wykazaną w Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej pod własnym nazwiskiem, posiadająca numer REGON 012181943, numer NIP 1130320347. Działalność prowadzona jest pod adresem: ul. Zapomniana 71B, 62-023 Borówiec, woj. wielkopolskie, który jest także adresem do doręczeń oraz do składania reklamacji, adres poczty elektronicznej: biuro@funkychic.pl . Katarzyna Sobańska w dalszym ciągu niniejszego dokumentu może być określana poprzez słowa: Firma, Twórca lub Autorka. Głównym przedmiotem twórczości Autorki i dziełami wystawianymi w Galerii jest multi wariantowa szklana biżuteria artystyczna wykonana w technice obróbki szkła weneckiego zwanego przeważnie "murrini" lub "murrine", z użyciem innych materiałów, takich jak np.: stal, tytan, tworzywa sztuczne itd.

§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Zamawiający - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, korzystając ze stron Internetowej Galerii Funky & Chic, poprzez użycie przycisku lub podobnej funkcji, dokonuje zawarcia umowy z Firmą, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, utworzona według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w postaci utworu będącego Repliką egzemplarza okazowego, prezentowanego na stronach galerii w postaci: rysunków, fotografii, filmów lub opisów. Autor może przyjąć zamówienie stworzenia utworu nie pokazanego w galerii na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym szczególnej specyfikacji i zawarcia wiążącej, odrębnej umowy w inny, od opisanego wyżej, sposób.

3. Replika - jest powtórnym stworzeniem utworu, wykonanym przez twórcę oryginału, z możliwie wiernym odtworzeniem oryginału.

4. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego,  polecające wykonanie Replik utworów wystawianych w Galerii , określające jednoznacznie rodzaj, kombinację i ilość zleconych do wytworzenia  i wysłania utworów oraz ich elementów za zapłatą ceny wynikającej z dokładnie określonych składników.

5. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

6. Własny użytek osobisty - korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

7.  Zamawiający powinien posiadać:

  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 lub Safari w wersji nie starszej niż 4;
  • Włączoną obsługę Java Script;
  • Aktywny adres e-mail

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Galerii przez Zamawiającego i świadczenia usług jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Prawa autorskie do utworów prezentowanych w Galerii, do fotografii oraz innych utworów zależnych są zastrzeżone przez ich właścicieli.

3. Zamawiający nabywa wraz z dziełem, będącym przedmiotem skutecznie zawartej umowy, prawo własności, z wyłączeniem prawa do bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej z tytułu wykorzystania rzeczy na polach eksploatacji wykraczających poza Własny użytek osobisty. Inne wykorzystanie utworów nabytych w Galerii jak np.: do dzieł zależnych, w fotografiach reklamowych, filmach mających cele zarobkowe, wzorach zdobniczych stosowanych w przedmiotach będących przedmiotem działalności handlowej itp. wymaga zawarcia z Firmą odrębnej umowy w formie pisemnej.

4. Firma ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Firma jest odpowiedzialna względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

5. Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Podstawą prawną niniejszego postanowienia jest art. 38 punkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

6. Wyjątkiem od zasady wyrażonej w punkcie 5 paragrafu 2  jest sytuacja, gdy Zamawiający dokonuje zamówienia nie po raz pierwszy i uprzednio nabył utwór wielowariantowy, w skład, którego wchodziły elementy, które mają charakter rzeczy prefabrykowanej - np. obrączki do pierścionków. W takich przypadkach Zamawiający będący Konsumentem w myśl obowiązującego prawa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów , z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art.  35
Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

W przypadku odstąpienia Zamawiającego będącego konsumentem od umowy strony zobowiązane są do niezwłocznego zwrotu tego, co sobie świadczyły, w stanie niezmienionym, najpóźniej w terminie 14 dni, w granicach uprawnień nadanych stronom przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Do dnia 24 grudnia 2014 r. Zamawiający będący konsumentem, ma wszelkie uprawnienia wynikające z odpowiednich ustaw regulujących prawa konsumenta w granicach określonych przez te ustawy i niniejszy regulamin. W szczególności termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy.

8.  Zamówienia ( zawarcie umowy ) dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez potwierdzenie dokonane przez Zamawiającego .
Złożonemu Zamówieniu, pod warunkiem poprawnego i zgodnego z faktami  wypełnienia, Firma przypisuje unikalny numer lub inny znak identyfikacyjny i wysyła pocztą elektroniczną e-mail, który kwituje otrzymanie Zamówienia p.t. "potwierdzenie złożenia zamówienia", z jego specyfikacją i hiperlinkiem oraz adresem www , którego użycie przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy (rodzaj double opt-in) i poprzez to potwierdzenie zobowiązaniem do jej wykonania oraz dokonania w wybranej przez siebie formie zapłaty. Jeżeli jest to przelew, to powinien on być wykonany bez zbędnej zwłoki.

9.  Firma powinna wykonać umowę najpóźniej  w  terminie  trzydziestu  dni  po  złożeniu  przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

10. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego utworu przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego wydania Zamawiającemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Firmę  przewoźnikowi, jeżeli Firma nie miała  wpływu na wybór przewoźnika przez Zamawiającego.

§ 3 Reklamacje i komunikacja stron

1. Reklamacje i inne istotne oświadczenia dla swej ważności wymagają formy pisemnej i przekazania jako listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru, który należy przesłać Firmie na jej adres: Katarzyna Sobańska ul. Zapomniana 71B, 62-023 Poznań. Zamawiającemu natomiast na jego adres podany w formularzu internetowego zamówienia jako adres siedziby. Nie wyklucza to możliwości wcześniejszego składania niewiążących oświadczeń lub zapowiedzi na podane wzajemnie adresy e-mail.

2. Firma zobowiązuje się do reakcji tak szybkiej, jak to możliwe na złożone jej oświadczenia przez Zamawiającego. W przypadku upływu terminu ustawowego dla danego obowiązku lub czynności Firma deklaruje dobrą wolę rozpatrzenia złożonego wobec niej oświadczenia w zgodzie z kodeksem dobrych praktyk zawodowych.

3. Zamawiający przed dniem 25 grudnia 2014 r. traci uprawnienia nadane mu przez bezwzględnie obowiązujące do tej daty przepisy prawa i niniejszego regulaminu z tytułu niezgodności rzeczy z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomił Firmy o tym fakcie.

§ 4 Polityka prywatności

1. W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających jest Firma: Katarzyna Sobańska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wykazaną w Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej pod własnym nazwiskiem, posiadająca numer REGON 012181943, numer NIP 1130320347 Działalność prowadzona jest pod adresem: ul. Zapomniana 71B, 62-023 Borówiec, woj. wielkopolskie

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Zamawiającego – firmom kurierskim lub pocztowym. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych Klienta, poza podmiotami, które posiadają odpowiednią podstawę prawną. Zamawiający mają prawo  dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Firma stosuje profilowanie danych osobowych Klientów do celów marketingowych lub na potrzeby personalizacji komunikatów handlowych wysyłanych do Klientów. Personalizacją objęte są następujące dane osobowe: imię i nazwisko,  adres dostawy, historia zakupów dokonanych w Sklepie (ze względu na osobiste preferencje wyboru produktów). Profilowanie danych osobowych dotyczy wyłącznie Zamawiających, którzy udzielili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych lub handlowych.

4. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia. Zamawiający ma także prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. W celem wykonania ww. uprawnień, Zamawiający może wykorzystać zakładkę „Kontakt” na stronie Sklepu lub może skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@funkychic.pl

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Zamawiającemu na   podany adres e-mail treści istotnych warunków zawieranej umowy oraz przez przekazanie Zamawiającemu wraz z zamówionym utworem treści zawartej umowy na piśmie, w tym specyfikacji Zamówienia i reklamacji oraz dowodu zakupu.

7. Treść zawieranej umowy jest ponadto dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Firmy oraz udostępniana na każde żądanie.

8. W przypadku zmian regulaminu Zamawiający, których dane są w posiadaniu Firmy zostaną o tym zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. Zmiany regulaminu nie mogą obejmować zamówień w toku realizacji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający przekaże Firmie wniosek o zastosowanie nowych postanowień regulaminu dla jego zamówienia w toku realizacji, a Firma na to wyrazi zgodę.

§ 5 Bezpieczeństwo danych

1. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązujących ustaw, w szczególności dotyczących prawa autorskiego, kodeksu cywilnego,  praw konsumentów, nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz innych, także mających zastosowanie w poszczególnych sprawach.

2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Galerii Funky&Chic. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Galerię Internetową Funky&Chic.

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij